Богдан Галібей народився у Львові 25 лютого 1913 року, в родині січового стрільця, промисловця Михайла Галібея.

Пластун куреня ч. 1 ім. Петра Сагайдачного, гуртки “Олень”, згодом “Медвідь”. Мав пластові псевда “Віннстоу-Гадж”, “Микола Наливайко”. Здобув ступінь пластуна розвідчика.

У 1931 р. за­кін­чив Ака­де­міч­ну гім­на­зію у Льво­ві, всту­пив на ме­дич­ний фа­куль­тет Львівсь­ко­го уні­вер­си­те­ту. За­вер­шив сту­ді­ю­ва­ти ме­ди­ци­ну у 1937 р.

Пра­цю­вав те­ра­пев­том у «Ка­сі хо­рих». Від 1939 до 1946 р. — те­ра­певт за­ліз­нич­ної лі­кар­ні у Льво­ві, піз­ні­ше — асис­тент ка­фед­ри шпи­таль­ної те­ра­пії Львівсь­ко­го ме­дін­сти­ту­ту. 1951 р. за­хис­тив кан­ди­датсь­ку ди­сер­та­цію. Ви­со­кок­ва­лі­фі­ко­ва­ний лі­кар-те­ра­певт і пе­да­гог, ко­рис­ту­вав­ся ви­со­ким ав­то­ри­те­том у ко­лег, сту­ден­тів і хво­рих. Піс­ля ви­хо­ду на пен­сію у 1977 р. пра­цю­вав те­ра­пев­том-кон­суль­тан­том по­лік­лі­ні­ки Львівсь­ко­го державного уні­вер­си­те­ту ім. І. Фран­ка.

Брав ак­тив­ну участь в ук­ра­їнсь­ко­му гро­мадсь­ко­му жит­ті. У га­зе­ті «Ді­ло» від 1936 до 1939 р. вів що­тиж­не­ву сто­рін­ку «При­ро­да і жит­тя».

Помер 8 вересня 1983 року у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.

Марковий блок "Підпільної пошти України" зі спецгашенням, присвячений джемборі в Муасон, 1947

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.