Договір найму земельної ділянки на Тодорі

23 червня 1931 р. – Договір найму між Українсько. Греко-католицькою Митрополією (в особі Митрополита А. Шептицького) та Краєвим товариством охорони дітей і опіки над молоддю у Львові про земельну ділянку в Остодорі*.

Краєве Товариство охорони дітей і опіки над молодю у Львові

Наєм площі під Тодором в м. Перегінсько

ДОГОВІР НАЙМУ

Заключений межи Греко-католицькою Митрополією і їх Ексцеленцією Високопреосвященним Отцем Митрополитом Андреєм графом Шептицьким, яко даючим в наєм з одної, а Краєвим Товариством охорони дітей і опіки над молодю у Львові, котре в дальшім тягу того договору будемо для скорочення називати Товариством, заступлення через президента п. Модеста Каратницького у Львові при вул. Сикстуській, ч. 43 проживаючого, яко беручим у наєм з другої сторони на слідуючій основі:

I. Греко-католицька Митрополія у Львові і їх Ексцеленція Високопреосвященний Отець Митрополит Андрей граф Шептицький, перша як властителька, а Отець Митрополит – як бенефіціят маєтности митрополичої Перегінсько в Долинськім повіті Станиславівського воєводства положеної, віддають отсим Краєвому Товариству охорони дітей і опіки над молодю в наєм, а Товариство бере в наєм на протяг 50 (п’ятдесят) літ обшар ґрунту о поверхні 5 (п’ять) гектарів, положений в добрах Перегінсько під Тодором при шляху вузькоторової залізниці лісової Брошнів – Осмолода, а означений червоною лінією точно на пляні ситуаційнім, до сего акту долученім, обіймаючий часть парцелі ґрунтової 9162/1. Ґрунт той становить поляну, положену над потоком Тодір, окружену від півночи і заходу митрополичими лісами, а до полудня і всходу отворену в напрямі залізничного тору згаданої залізнички, а дальше ріки Лімниці і сіножатей митрополичих.

II. Час тривання найму означили обі сторони на протяг п’ятдесят літ, почавши від дня 1 липня 1931 (тисяча дев’ятсот трийцять першого) до дня 30 червня 1981 (тисяча дев’ятсот вісімдесят першого) року. Оскільки наєм не буде вчаснійше з причин в отсім договорі означених розв’язаний, погасає з упливом реченця, на котрий зістав заключений, а Товариство буде зобов’язане по погасненню найму уступити з посідання предмету і віддати його в посідання Митрополичого скарбу.

III. Їх Ексцеленція Високопреосвященний Отець Митрополит і Греко-католицька Митрополія, ідучи назустріч загально відчуваній потребі побуту молоді в горах і уживання здорового спорту і руханки, котрі то потреби веде і заспокоює Краєве Товариство охорони дітей і опіки над молодю, накладає на Товариство до додержання через цілий час тривання найму як головний обов’язок, що Товариство має уживати предмету найму на удержання в літнім сезоні осель, зглядно літниск для дітей і молоді без ріжниці пола і віку, а в зимовім сезоні на уладження лещетарських вправ і прогульок. Для осягнення сих цілей вільно буде Товариству побудувати власним коштом на наймленій площі будинки, потрібні для приміщення перебуваючої в оселях молоді. Оселі чи літниска для дітей і молоді в літнім сезоні організовані будуть не мішано, а осібно для хлопців і осібно для дівчат. Спосіб уживання поза сезонами не сміє нарушувати постанов п’ятого уступу сего договору. їх Ексцеленція Отець Митрополит застерігає для себе і своїх наслідників право зверхнього надзору над тими оселями і літнисками й іншими способами уживання, який то надзір виконуваний буде митрополичим делеґатом.

IV. Титулом чиншу найму умовили обі сторони згідно квоту 5 (п’ять) американських долярів річно яко еквівалент за ґрунтові й інші податки, вплачувані Митрополією від наймленої Товариству площі. Квоту тую зобов’язане буде платити Товариство щороку дня 1 січня через цілий час тривання найму до каси кождочасного Отця Митрополита у Львові, а то під законними риґорами.

V. Кромі причин вчаснійшого розв’язання отсего найму, законом передбачених, прислугувати буде кождочасному Отцю Митрополитові право вчаснійшого розв’язання отсего найму на случай, єсли би Управа Товариства виявлювала атеїстичні або комуністичні тенденції, або вела агітацію проти віри католицької і християнської моралі, виступала поодиноко чи збірно ворожо проти Церкви чи її установ, або підривала повагу духовенства та виступала проти добрих обичаїв, або поширювала неморальні засади і практики серед дооколичного відносно до осель і літниск населення, або свідомо толерувала сего рода тенденції, аґітації і виступи молоді й инших осіб, перебуваючих в оселях і літнисках і, мимо зазиву зі сторони кождочасного Митрополита, їм не протиділала. Приниманє до осель і літниск молоді православної не буде уважане за виступи проти католицької віри. В тих случаях прислугувати буде кождочасному Отцю Митрополитові право розв’язати односторонньо отсей договір найму за попереднім тримісячним письменним виповідженням, котре може слідувати кождої хвилі без огляду на пору року і прийняті звичаєм реченці виповіди. Єсли би однак Товариство оспорювало стійність причин такої виповіди і противилося розв’язанню договору, то в тім случаю вирішення спору, через те викликаного, піддають обі сторони мировому судови, зложену з трьох (3) совітників Митрополітального Ординаріяту емеритованих цивільних судіїв. З хвилею упливу реченця такої виповіди, оскільки вона буде утримана в силі через мировий суд, прислугувати буде кождочасному Отцю Митрополитові право перейняти через Заряд Дібр в Перегінську предмет найму назад у посідання Митрополії.

VI. У случаю відновлення розв’язаної рішенням староства гродського у Львові з 26/9. 1930. пластової організації при Товаристві чи то як секції Товариства, чи то як самостійного товариства статутового, – обов’язане буде Товариство передати предмет найму в заряд пластової секції, зглядно управі нового Товариства пластового безпроволочно і безвідплатно, однак під умовою, що перед внесенням статута на затвердження до властей буде сей статут акцептований кождочасним Отцем Митрополитом. Се нове Товариство перейме всі обов’язки і права з сего договору. Іншій подібній українській організації молоді може бути переданий предмет найму тільки за згодою обох сторін контрактуючих, котрі також постановлять згідно – чи і яку відплату має одержати Товариство від такої організації.

VII. На цілий час тривання найму надає Митрополія Товариству право переїзду і переходу дорогою митрополичою, яка находиться на парцелі ґрунтовій митрополичій ч[исло] кат[астру] 9161/1 і біжить вздовж потоку Тодір попри відданий Товариству в наєм ґрунт і при колєйці Брошнів – Осмолода лучить із головною дорогою Перегінсько-Осмолода.

VIII. Всі будинки, які в хвилі експірації найму будуть находитися на наймленій площі, перейдуть по упливі часу найму на невідплатну власність греко-католицької Митрополії.

Тільки на случай вчаснійшого розв’язання договору найму зверне Митрополія Товариству рівно-вартність стоячих тоді будинків після оцінки спільної оціночної комісії, до котрої кожда сторона вибере двох оцінителів, а так вибрані оцінителі виберуть собі зверхника. Оцінка комісії має бути видана на письмі з узасадненням вартости до двох місяців від часу уконституованняся комісії.

Оцінці не буде підлягати дерево, дароване їх Ексцеленцією Отцем Митрополитом на будову будинків, поставлених на наймленій площі.
IX. Так дерево матеріялове, як і опалове, потрібне для осель і літниск Товариства на наймленій площі, буде могло Товариство дістати в Заряді Дібр митрополичих в Перегінську за оплатою риночної ціни місцевої у Перегінську.

X. Належитість скарбову від сего договору поносить Товариство без реґресу до Митрополії.

Львів, дня 23 червня 1931.
† Андрей Шептицький в[ласною] р[укою] Митрополит
Печать:
Українське Краєве Товариство охорони
дітей і опіки над молодіжию у Львові
Модест Каратницький в[ласною]р[укою] голова Українського Краєвого Товариства Охорони дітей і опіки на молоддю
Левицький Северин в[ласною]р[укою] б[увший] Верх[овний] От[аман] УПУ
член Головної Ради
Українського] Кр[аєвого] Товариства] охорони
дітей і опіки на молодю.

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Договір найму на Остодорі

Джерело:

* Оселю в урочищі Тодір за 2-2,5 км від Митрополичої оселі в Підлютому почали будувати 1930 р. Перший табір на оселі відбувся вже після заборони Пласту у 1932 р. (прим. ред.).

*

0 коментарів

Трекбеки/Пінгбеки

  1. Прогулька Соколом, березень 2014 | 100 кроків — історичний пластовий блог - […] червня 1931 р. був підписаний договір найму між Українською Греко-католицькою Митрополією (в […]
  2. Проф. Северин Левицький – Сірий Лев, Верховний Отаман Українського Пласту, голова Верховної Пластової Команди | 100 кроків - […] до розбудови пластових таборів на Соколі й Остодорі, та до створення пластового видавництва “Вогні” й […]
  3. Пл.сен. Богдан Олексій, ЦМ: Пошуки «Яроні» | Історія Пласту - […] Найбільше до цієї акції долучився пл.сен. Богдан Стасів, який недавно теж відійшов на Вічну Ватру. Це був єдиний і…

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This