Кілька місяців тому отримав на свою е-скриньку листа від Олександра Пагірі з приєднаною монографією про історію Пласту. Якось так сталося, що до сьогодні ще не поділився з вами цим дослідженням.

Так ось, пропоную для ознайомлення монографію Юлії Візітів “Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період”. Читайте, дізнавайтеся нове, посилайтеся на джерела 😉

* * *

Передмова

Український Пласт виник у Східній Галичині у Львові в 1911 році. В умовах нової хвилі українського національно-визвольного відродження він став частиною патріотичного виховання молоді, в той же час, наслідуючи традиції скаутських організацій Західної Європи, які основну увагу приділяли фізичному та моральному вихованню підростаючого покоління.

На початку 20-х років пластові ідеї проникають і на Волинь. Базуючись на власній організаційній та ідейній основі, волинський Пласт перетворився на своєрідну молодіжну організацію, яка вплинула на формування світогляду без сумніву освіченої частини міжвоєнного покоління. Ця організація значною мірою підготувала грунт для національно-визвольних змагань в краї.

Обкладинка книги

Актуальність теми зумовлена необхідністю створення цілісного наукового дослідження проблеми у зв’язку з її недостатньою розробкою; пов’язана з введенням у науковий обіг нових архівних документів і мемуарів, з історії виникнення та діяльності пластових організацій в краї; полягає у встановленні участі пластунів в українському громадсько-політичному русі; є у розкритті вкладу відомих у пластових колах скаутмайстрів, інструкторів у військово-патріотичне виховання молоді; випливає з потреби скласти хронологію пластової історії на Волині; обумовлюється з’ясуванням українсько-польських відносин у міжвоєнні 20-30-ті роки XX століття; нарешті, окремі виявлені форми і методи пластової роботи цілком можуть бути використані з метою удосконалення сучасних пластових методик.

Монографічне дослідження виконане в рамках комплексної наукової теми, яка розробляється кафедрою українознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету під назвою “Україна-Польща: історія і сучасність”.

Історична карта

Об’єкт дослідження – пластові організації на Волині. Предмет дослідження – вплив галицького Пласту на розвиток молодіжного руху в краї. Волинські пластові осередки; особливості їх створення; роль і місце у вихованні української молоді; участь пластунів у боротьбі за Українську державу. Досліджується діяльність Волинського воєводського управління, повітових староств, постерунків державної поліції, Корпусу Охорони Прикордоння (КОП) проти волинського Пласту.

Мета монографії – створити цілісну картину діяльності Пласту на Волині; дослідити специфічні особливості, форми і методи пластової роботи; розкрити роль пластунів у громадському і політичному житті краю; показати вклад пластових провідників в історію молодіжного руху.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили такі завдання: визначити історичні передумови виникнення Пласту на Волині; розкрити етапи його організаційного та ідеологічного становлення; охарактеризувати методологію, уточнити понятійний апарат дослідження; обґрунтувати значення військової підготовки, фізичного виховання молоді; визначити головні напрямки практичного пластування; дослідити особливості культурно-освітньої діяльності пластунів; проаналізувати участь пластової молоді у громадських, просвітніх товариствах та політичних партіях; з’ясувати роль пластунів у боротьбі за українську державність, їх зв’язок з УВО, ОУН; охарактеризувати політику польської влади щодо Пласту; вивчити методи роботи волинського Пласту після його заборони у 1927 р.; відновити в історичній пам’яті народу імена наставників пластової молоді; створити об’єктивну картину перебігу пластових подій.

У монографії розглядається актуальна малорозроблена в українській історіографії проблема. У дослідженні вперше науково висвітлені витоки Пласту на Волині, проведений комплексний науковий аналіз внутрішніх механізмів, загальних тенденцій та специфічних рис розвитку молодіжного товариства. До наукового обігу залучено понад дві тисячі аркушів нових архівних документів, що дало змогу реконструювати різноманітні аспекти пластового руху, сформулювати ряд важливих положень і достовірних висновків, звернути увагу на помилкові твердження, які мають місце в окремих публікаціях.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали монографії можуть бути використані фахівцями гуманітарних і суспільних наук при підготовці узагальнюючих наукових праць з історії України та Волині, історії українського Пласту та Світового скаутингу; при дослідженні українсько-польських відносин; в освітньо-виховному процесі навчальних закладів під час вивчення загальних і спеціальних курсів з новітньої історії України, Польщі, Волині, військової історії, фізичної культури; при проведенні семінарських занять; у краєзнавчій роботі наукових установ, архівів, музеїв, бібліотек та навчальних закладів різних рівнів. Окремі положення монографічного дослідження надруковані автором у пластовій пресі та розміщені на пластовому Інтернет-сайті в розділі “Історія”. Вони викликали зацікавленість у пластових організаціях тим, що можуть бути використані у сучасній роботі з молоддю і при моделюванні перспектив розвитку товариства.

Виявлені в результаті дослідження особливості притаманні становленню і розвитку Пласту на Волині, зроблені на їх основі висновки та узагальнення збагачують наші знання з історії молодіжного руху в Україні та світового скаутингу в цілому.

UA TOP Bloggers

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.